Leerproblemen dyslexie dyscalculie

lezen spelling rekenen Bel ons 03 237 17 54 contact
De LogoStudio

Wat zijn leerproblemen?

Sommige kinderen ondervinden problemen bij bepaalde schoolse vaardigheden. De schoolse moeilijkheden situeren zich vaak op vlak van: lezen, spelling of rekenen.

Wanneer een kind leerproblemen ondervindt, merken we na het geven van therapie vaak relatief snel verbetering op. Dit is echter niet het geval wanneer we spreken over een leerstoornis. Een leerstoornis is hardnekkiger dan een leerprobleem en gaat ook niet over.

Er zijn twee categorieën van leerstoornissen: Dyslexie en Dyscalculie


 


 

 

 

Dyslexie

Bij dyslexie ervaart het kind of de volwassene moeilijkheden bij het lezen en/of spellen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het kind te traag leest, te veel fouten leest of te traag leest met ook te veel fouten.

Het kind kan bijvoorbeeld ook problemen ondervinden met het correct toepassen van de spellingsregels. Automatiseringsproblemen komen vaak voor bij personen die dyslexie hebben. Problemen met spelling waren vroeger bekend onder de term dysorthografie. Tegenwoordig wordt ook hiervoor de term dyslexie gebruikt.

Dyscalculie

Kinderen of volwassenen met de leerstoornis dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde. Zo kan het zijn dat het kind problemen ervaart met hoofdrekenen, met het automatiseren van bv. de maaltafels, maar ook met meetkunde of metend rekenen.

Wist je dat:

Leerstoornissen niets te maken hebben met intelligentie?
Leerstoornissen vaak voorkomen met andere problematieken zoals ADHD en gedragsproblemen?
Er meer jongens zijn die een leerstoornis hebben dan meisjes?
Kinderen met dyslexie geen baat hebben bij tekstvergroting, maar wel bij het aanbieden van een goede structuur en een goed overzicht?
Dyslexie en dyscalculie genetisch bepaald kunnen zijn? Als één van de ouders een leerstoornis heeft, is de kans op een kind met een leerstoornis 50%.
3 tot 5% van de Vlaamse bevolking dyslexie heeft?
Albert Einstein, Leonardo Da Vinci en Walt Disney dyslexie hadden?

Wat doen wij?

Testing

Allereerst wordt er een intakegepsrek uitgevoerd met de ouders en eventueel ook het kind, waarbij de probleemstelling beschreven wordt. Vervolgens worden er, op basis van het anamnesegepsrek, testen afgenomen. Tenslotte worden de testresultaten vergeleken met die van leeftijdsgenoten en wordt er een kwantitatieve en kwalitatieve analyse gemaakt om een zo volledig mogelijk handelingsplan te kunnen opstellen.

Behandeling

Het behandelingsproces is gebaseerd op de resultaten van de testing en het anamnesegesprek. Er wordt voor elke kind een individueel handelingsplan opgesteld, dat is afgestemd op zijn/haar mogelijkheden. Dit is belangrijk zodat het kind zich helemaal kan ontplooien. Er wordt tijdens de behandeling ook rekening gehouden met het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind. Kinderen met een leerprobleem of leerstoornis hebben hebben namelijk vaak last van onder andere faalangst.

Wanneer alle extra begeleiding of therapie niet langer voldoende is, kan er gebruik gemaakt worden van digitale hulpmiddelen zoals: Sprint, Kurzweil, Wody, Alinea,… Deze programma’s kunnen worden aangeleerd tijdens de logopedische therapie. De aanwezigheid van de ouders is hierbij vaak een pluspunt, zodat zij het programma thuis ook kunnen hanteren.

Voorwaarden voor een dyslexieattest

De diagnose van dyslexie of dyscalculie kan pas worden gesteld als:

Er een duidelijke achterstand aangetoond kan worden. De prestaties liggen dan duidelijk lager dan wat op basis van leeftijd en omstandigheden verwacht kan worden.
De problemen hardnekkig zijn. Dit wil zeggen dat de problemen nog aanwezig zijn na minimum 6 maanden intensieve begeleiding.
Er geen andere factoren zijn die de problemen zouden kunnen verklaren zoals bv. problemen in de thuissituatie, benedengemiddelde intelligentie,…

Wanneer er aan deze criteria voldaan wordt, kan er een attest worden uitgeschreven. Dit gebeurt normaliter in samenspraak met de school, de ouders en het CLB.

TOP